Algemene Voorwaarden

Algemene handels- en leveringsvoorwaarden van de ONDERDELENBANK B.V. te Schinnen.

Artikel 1.

1. Deze handels- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht. Ze gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van de ONDERDELENBANK B.V. te Schinnen met derden, hierna te noemen de wederpartij, de uitvoering daarvan en daarvan zijnde gevolgen. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door onze directie ondertekend schrijven, in welk geval die afwijking enkel geldt voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeen gekomen.

2. Voor zover sprake is van inkoopvoorwaarden bij de wederpartij worden deze uitdrukkelijk uitgesloten en doet de wederpartij daarvan uitdrukkelijk afstand door acceptatie dezes.

3. Afspraken of overeenkomsten met werknemers, agenten of vertegenwoordigers van de ONDERDELENBANK B.V., binden niet, voorzover deze niet door onze directie zijn bevestigd of worden bekrachtigd.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Iedere aanbieding/ offerte is maximaal een maand geldig.

2. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. De aanvaarding van een aanbieding wordt schriftelijk door de ONDERDELENBANK B.V. bevestigd. De datum van deze bevestiging zal als datum van de totstandkoming van de overeenkomst gelden.

Artikel 3. Levertijden

1. Onze levertijden en reparatietijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Deze levertijden gelden bij schriftelijke bevestiging door ons vanaf de datum van deze bevestiging, maar gaan nooit eerder in, dan nadat de ONDERDELENBANK B.V. alle noodzakelijke gegevens zijn verstrekt.

2. Overschrijding van deze tijden, door welke oorzaak ook, verplicht de ONDERDELENBANK B.V. nimmer tot schadevergoeding, tenzij de overschrijding is ontstaan door haar opzet of grove schuld. Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief transport en B.T.W. en af magazijn Schinnen.

2. Verhogingen die zich voordoen na het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst in de prijzen van materialen, grondstoffen, lonen en/of andere factoren die de prijs van de goederen/ diensten mede bepalen, kunnen door de ONDERDELENBANK B.V. aan de wederpartij worden doorberekend. Indien dit echter binnen twee maanden, na tot stand komen van de overeenkomst geschiedt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de ONDERDELENBANK B.V. de verhoging wenst te handhaven.

Artikel 5. Levering en verzending

1. Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering onze opslagruimte. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de zaken afgezonderd voor vervoer gereed liggen op een door de ONDERDELENBANK B.V. daartoe aangewezen plaats, terrein, of elders. 2. Wanneer verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Na genoemde periode is de ONDERDELENBANK B.V. gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens opdrachtgever, nakoming van de overeenkomst te vorderen, danwel, en zulks ter harer keuze, deze zonder gerechtelijke tussenkomst terstond te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig zal zijn.

3. Indien bij verkoop, in afwachting van de levering van nieuwe goederen, oude onderdelen gebruikt blijven worden, worden laatstgenoemde onderdelen aan koper, en aan des zelfs persoon in het bijzonder, geacht in bruikleen te zijn verstrekt. Tijdens deze bruiklening zijn alle kosten, gene uitgezonderd, met name die van onderhoud en eventueel schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening van koper/bruiklener. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek van de opdrachtgever wordt hij geacht ten gunste van de ONDERDELENBANK B.V. afstand te hebben gedaan van bij eventuele reparatie vervangen materialen en/of goederen zonder enige aanspraak op vergoeding.

Artikel 6. Garantie

1. ONDERDELENBANK B.V. garandeert nieuwe goederen/onderdelen voorzover de daarop gegeven fabrieksgarantie strekt. Voor diensten verricht door derden, gelden de garantiebepalingen die deze derden met de ONDERDELENBANK B.V. zijn overeengekomen.

2. Garanties gelden uitsluitend, voorzover betrokken zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bestemd onder de normaal te achten omstandigheden c.q. de betrokken werkzaamheden met de onderdelen zijn verricht onder normaal te achten omstandigheden, een en ander overeenkomstig eventueel door de ONDERDELENBANK B.V. te verstrekken voorschriften en/of aanwijzingen. 3. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de wederpartij of derden , zonder voorkennis en/ of toestemming van de ONDERDELENBANK B.V. onderdelen of goederen repareert of daaraan werkzaamheden verricht, tenzij de absolute noodzaak tot onmiddellijk herstel door de wederpartij zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door de betrokken reparateur verstrekte gegevens.

Artikel 7. Consumenten transacties

1. Bij transacties met consumenten blijven deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing voor zover zij in strijd zijn met dwingende wetsbepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden bij transacties met consumenten of omtrent consumentenkoop.

2. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@onderdelenbank.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 8. Overmacht

1. Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de ONDERDELENBANK B.V. verlangd kan worden, geldt als overmacht. Als zodanige omstandigheid geldt onder meer het - om welke reden dan ook- niet, niet tijdig, niet deugdelijk leveren door leveranciers van de ONDERDELENBANK B.V..

2. Indien de ONDERDELENBANK B.V. voorziet, dat tengevolge van overmacht de gesloten overeenkomst in het geheel of grotendeels niet, danwel niet voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, niet kan worden nagekomen, danwel de levertijd, dientengevolge met meer dan twee maanden (onverminderd hetgeen hierboven omtrent “levertijd” is bepaald) zou worden overschreden, dan heeft de ONDERDELENBANK B.V. de keuze om de overeenkomst te ontbinden, danwel nakoming van de verplichtingen op te schorten , zonder dat in een van deze twee gevallen partijen aanspraak op schadevergoeding kunnen doen gelden. Indien er reeds sprake was van een gedeeltelijke uitvoering door de ONDERDELENBANK B.V., kan ontbinding slechts betrekking hebben op de toekomst en is wederpartij een prijs verschuldigd, evenredig aan het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 9. Betaling

1. Alle kosten vallende op betaling, waaronder de kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

2. Betalingen dienen contant bij aflevering plaats te vinden, tenzij wij een betalingstermijn hebben toegestaan. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de op de opdrachtbevestiging c.q. factuur door ons vermelde termijn. Tenzij op de factuur anders vermeld gelden een betalingstermijn van 21 dagen. Indien de betaling niet op het gestelde tijdstip geschiedt, is de wederpartij in gebreke en is zij een vertragingsrente van 2% per maand over het (restant)bedrag en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De ONDERDELENBANK B.V. is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van 50% van de koop- of aanneemsom bij het sluiten van de overeenkomst.

3. Indien betaling in termijnen is toegestaan, is de wederpartij bij niet tijdige betaling van een of meer der termijnen van rechtswege in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de gehele restant koop- of aanneemsom terstond in haar geheel opeisbaar.

4. Betalingen dienen steeds overeenkomstig het eindbedrag van de factuur te zijn. Het is de wederpartij niet toegestaan zich op schuldvergelijking te beroepen. Klachten geven de wederpartij niet het recht enige betaling te weigeren of uit te stellen, tenzij de prestatie van de ONDERDELENBANK B.V. in zijn geheel niet beantwoord aan de overeenkomst.

5. Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk, of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van de ONDERDELENBANK B.V. , onder welke naam of uit welke hoofde dan ook, jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort , tot de desbetreffende verplichtingen alsnog zijn nagekomen. Indien de niet nakoming door de wederpartij ernstig genoeg is, is algehele ontbinding door ONDERDELENBANK B.V. gerechtvaardigd.

6. We houden ons ten allen tijde het recht voor zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel de reeds verrichte, als de nog te verrichten werkzaamheden.

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als de wederpartij een andere titel aan zijn betalingen heeft gegeven.

8. Het door de wederpartij ter zake van geleverde goederen verschuldigde, wordt in zijn geheel opeisbaar indien de wederpartij overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval een derde beslag op zijn vermogen, of een deel daarvan, legt.

9. Wanneer de ONDERDELENBANK B.V. het bij niet tijdige betaling nodig oordeelt de vordering ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van wederpartij. Naar keuze van de ONDERDELENBANK B.V. kan de wederpartij belast worden met de werkelijke kosten waarvoor zij wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15%, exclusief B.T.W., berekend over de verschuldigde hoofdsom, vermeerdert met de vertragingsrente, en met een minimum van € 150,- De enkele inschakeling van een derde door de ONDERDELENBANK B.V. doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan. 10.De ONDERDELENBANK B.V. is gerechtigd verplichtingen harerzijds jegens de wederpartij op te schorten, c.q. danwel niet uit te voeren, zolang door de wederpartij een naar oordeel van de ONDERDELENBANK B.V. , onvoldoende zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De eigendom van de door ONDERDELENBANK B.V. geleverde zaken gaan eerst op de wederpartij over, nadat deze alles heeft voldaan dat ter zake van de levering van die zaken - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventueel rente en kosten – verschuldigd is. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, een stilpandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen, of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk te berichten aan ONDERDELENBANK B.V.. Indien de wederpartij onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen voldoet is de ONDERDELENBANK B.V. bevoegd om de door haar geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen , als haar eigendom op te vorderen, zowel onder de wederpartij, als bij derden, na doorlevering als vorenbedoeld. De wederpartij zal door de ONDERDELENBANK B.V. met het oog op terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd, voor de waarde die redelijkerwijs ter beoordeling van de ONDERDELENBANK B.V. aan die zaak moet worden toegekend, verminderd met daarop de terugneming van de kosten, onverminderd het recht op vergoeding van de uit een en ander voortvloeiende schade.

Artikel 10. Zekerheden

1. Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die de ONDERDELENBANK B.V. mochten hebben of verkrijgen op de wederpartij, is de ONDERDELENBANK B.V. gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle door haar aan wederpartij geleverde zaken en op alle vorderingen, welke de wederpartij, ter zake van de door de ONDERDELENBANK B.V. geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden mocht verkrijgen op zijn afnemers.

2. De wederpartij verbindt zich op de eerste vordering van de ONDERDELENBANK B.V. opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen, welke de wederpartij op zijn afnemers heeft , zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel en neemt ter zake door ONDERDELENBANK B.V. op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan de totstandkoming van een (stil) pandrecht. De ONDERDELENBANK B.V. is bevoegd mededelingen te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering. Artikel 11. Aanvaarding en reclame

1. De wederpartij dient het geleverde/gerepareerde qua kwaliteit en qua kwantiteit direct na levering te controleren. Gebreke aan de geleverde goederen of diensten dienen binnen 14 dagen na levering van goederen en/of diensten schriftelijk ter kennis van de directie te worden gebracht. Gebreke aan de geleverde goederen en/of diensten, welke zijn aan te merken als een verborgen gebrek, zullen binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek geconstateerd had kunnen worden, doch uiterlijk 3 maanden na levering van goederen en/of diensten, schriftelijk ter kennis van de directie te worden gebracht. Onverminderd en met in achtneming van het bepaalde in artikel 6, is de ONDERDELENBANK B.V. niet meer aansprakelijk voor gebreken.

2. De wederpartij dient de ONDERDELENBANK B.V. in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Het niet in staat stellen van de ONDERDELENBANK B.V. tot deze controle, doet het recht op reclame vervallen. Het recht van de wederpartij om te reclameren vervalt tevens indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De ONDERDELENBANK B.V. wordt geacht zonder meer te kunnen afgaan op de door de wederpartij verstrekte gegevens en is geenszins gehouden zelf enigerlei onderzoek daarna in te stellen, tenzij dat in de gegeven omstandigheid voor de hand had gelegen. Indien door wederpartij verstrekte gegevens onjuist of onvoldoende zijn geweest, om de ONDERDELENBANK B.V. tot een juiste inschatting van haar verplichtingen in staat te stellen of van de daarmee gepaard gaande risico’s, is de ONDERDELENBANK B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, en vrijwaart de wederpartij de ONDERDELENBANK B.V. van elke aanspraak die derden jegens haar geldend zouden kunnen maken. Voor schade veroorzaakt door derden aan of in verband met de door de ONDERDELENBANK B.V. geleverde goederen en/of diensten, ongeacht de oorzaak daarvan, is de ONDERDELENBANK B.V. nimmer aansprakelijk. Evenmin is zij aansprakelijk voor de bedrijfsschade welke de opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook, mocht lijden. Ongeacht de aard of oorzaak van de schade zal de ONDERDELENBANK B.V. jegens de opdrachtgever, tot geen verdere schadevergoeding gehouden zijn dan ten belope van de tegenprestatie.

2. Voor wat betreft de bovengenoemde aansprakelijkheid, deze reikt nimmer verder dan aansprakelijkheid conform dwingend recht. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is in zijn geheel uitgesloten. Artikel 13. Inschakeling derden

1 De ONDERDELENBANK B.V. is gerechtigd derden in te schakelen voor levering van producten en/of diensten.

2 De ONDERDELENBANK B.V. aanvaard geen aansprakelijkheid voor producten en/of diensten die door derden geleverd worden.

Artikel 14. Overigen

1. Indien een der bepalingen nietig is, geldt de rest onverkort.

2. De ONDERDELENBANK B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene handels en leveringsvoorwaarden te wijzigen.

3. Voor de verkopen op afstand via de web-winkel van de ONDERDELENBANK B.V., en hiermede verbonden de leveringen van producten en/of diensten, gelden alle omschreven Algemene handels- en leveringsvoorwaarden onverkort.

4. Elektrische onderdelen/goederen en speciaal bestelde onderdelen/goederen kunnen niet geruild worden en worden tevens door de ONDERDELENBANK uitdrukkelijk niet teruggenomen. 15. geschillen

1. Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, en verbintenissen, waarbij deze voorwaarden gelden, en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met ons afgesloten overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten en verbintenissen, zal de arrondissementsrechtbank te Maastricht bevoegd zijn, onverminderd de bevoegdheid van de ONDERDELENBANK B.V., om het geschil voor te leggen aan de normale competentieregels aan de volgens normale competentieregels bevoegd rechter.